berornot

Kiểm soát cờ bạc thay vì để cờ bạc kiểm soát bạn